Wszczęcie postępowania spadkowego o dział spadku związane jest z wniesieniem do odpowiedniego sądu wniosku o dokonanie działu spadku. Wniosek o dział spadku musi zawierać szereg elementów, spośród których część stanowi elementy typowe dla wniosku o dział spadku, podczas gdy inna część to elementy wspólne dla wszystkich wniosków wszczynających postępowania nieprocesowe (także w sprawach spadkowych) oraz pozwów.

W kolejnych wpisach przedstawię Ci kilka przydatnych informacji na temat tego w jaki sposób napisać wniosek o dział spadku oraz który sąd jest właściwy do jego rozpatrzenia. Jeżeli nie miałeś jeszcze okazji zapoznać się z poprzednimi wpisami na temat działu spadku zrób to teraz – poprzednie wpisy dotyczą podstawowych informacji na temat działu spadku oraz umownego działu spadku.

Jeżeli chcesz się dowiedzieć z jakich elementów składa się wniosek o dział spadku zapraszam Cię do obejrzenia materiału wideo, który przygotowałem specjalnie dla Ciebie. Jeżeli nie możesz obejrzeć nagrania, przeczytaj tekst znajdujący się poniżej. Przygotowałem dla Ciebie transkrypcję mojej wypowiedzi.

Dwa rodzaje wymogów formalnych wniosku o sądowy dział spadku

Jaka jest podstawową rzecz, o której powinieneś pamiętać jeżeli chodzi o elementy wchodzące w skład wniosku o dział spadku? Wniosek o dział spadku składa się z dwóch grup elementów:

  1. takich które powinien zawierać każdy typowy wniosek wszczynający nieprocesowe postępowanie sądowe;
  2. takich, które są typowe dla właśnie dla wniosku o dział spadku.

Elementy wspólne wniosku o dział spadku z innymi wnioskami lub pozwami

We wniosku o dział spadku trzeba wskazać przede wszystkim majatek, który ma być podzielony.Elementy wspólne dla wszystkich wniosków wszczynających postępowanie nieprocesowe (takim postępowaniem jest właśnie postępowanie o dział spadku), czy w ogóle wszystkich pism procesowych określa szczegółowo Kodeks postępowania cywilnego.

Do takich elementów należą na przykład oznaczenie sądu, do którego składany jest wniosek, oznaczenie wnioskodawcy oraz uczestników postępowania o dział spadku, określenia żądania oraz dowody na poparcie tego żądania.

Elementy specyficzne dla wniosku i dział spadku

Bardziej interesujące są natomiast elementy typowe właśnie dla wniosku o dział spadku. Te elementy określają art. od 680 oraz art. 682 Kodeksu postępowania cywilnego. Istnieje 5  elementów typowych dla wniosku o dział spadku, a należą do nich:

  1. powołanie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku albo notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia;
  2. powołanie spisu inwentarza – jeżeli został sporządzony; albo
  3. wskazanie majątku, który ma stanowić przedmiot działu – jeżeli spis inwentarza nie został sporządzony;
  4. wskazanie testamentów sporządzonych przez spadkodawcę oraz miejsca, w którym zostały złożone i gdzie się znajdują;
  5. dowody stwierdzające, że nieruchomość stanowiła własność spadkodawcy – jeżeli przedmiot działu ma stanowić nieruchomość (na przykład odpis z księgi wieczystej lub wyrok sądu).

W treści wniosku powinieneś powołać także okoliczności takie jak wiek, zawód, stan rodzinny, dane dotyczące Twoich oraz Twojego małżonka zarobków oraz majątku, czy też dotychczasowego sposobu korzystania z przedmiotów wchodzących w skład spadku, ewentualnie inne okoliczności, które mogą mieć wpływ na rozstrzygnięcie w sprawie działu spadku, w szczególności na proponowany przez Ciebie sposób podziału spadku.

Co warto pamiętać o wymaganiach formalnych wniosku o dział spadku?

Co powinieneś zapamiętać po obejrzeniu tego materiału wideo? Przygotowując wniosek o dział spadku musisz pamiętać o uwzględnieniu w jego treści znacznej liczby elementów. Część tych elementów stanowi elementy typowe tylko dla wniosku o dział spadku, cześć natomiast jest elementami wspólnymi dla wszystkich wniosków lub pozwów wszczynających postępowanie sądowe.

Pamiętaj także o tym, że w ramach tego materiału nie wymieniłem wszystkich elementów wniosku o dział spadku, a jedynie elementy przykładowe. Jeżeli nie posiadasz doświadczenia w zakresie sporządzania takich wniosków rekomenduję skorzystanie Ci z porady profesjonalnego pełnomocnika.