Rozdzielność majątkowa pomiędzy małżonkami traktowana bywa jako często jako środek do zapewnienia niezależności finansowej pomiędzy małżonkami. Przyjęcie tego ustroju majątkowego zdarza się także w sytuacji, w której jeden z małżonków przed zawarciem małżeństwa posiada dużo większe zasoby finansowe od drugiego małżonka. Pomysł na ustanowienie rozdzielności majątkowej jawi się także czasem jako recepta na długi zaciągnięte przez jednego z małżonków.

Nie oceniając, czy rozdzielność majątkowa jest najlepszym sposobem do osiągnięcia tych celów, należy zadać sobie pytanie czy cele te zostaną osiągnięte po śmierci jednego z małżonków. Można sformułować to pytanie także w inny sposób – jak rozdzielność majątkowa wpływa na dziedziczenie pomiędzy małżonkami?

Odpowiedź na to pytanie uzyskasz po obejrzeniu materiału wideo, którzy przygotowałem specjalnie z myślą o Tobie. Jeżeli nie możesz obejrzeć nagrania, przeczytaj tekst znajdujący się poniżej. Przygotowałem dla Ciebie transkrypcję mojej wypowiedzi.

Korzystając z okazji zachęcam Cię do zapoznania się z poprzednimi materiałami dotyczącymi dziedziczenia ustawowego małżonków? Jeżeli nie, polecam Ci wpisy o zasadach dziedziczenia ustawowego małżonków, dziedziczeniu w przypadku rozwodu oraz dziedziczeniu w przypadku separacji.

Czy rozdzielność majątkowa wpływa na dziedziczenie ustawowe małżonków?

Rozdzielność majątkowa nie wpływa w żaden bezpośredni sposób na dziedziczenie ustawowe pomiędzy małżonkami. Małżonek pozostający w ustroju rozdzielności majątkowej małżeńskiej jest uprawniony do dziedziczenia majątku wchodzącego w skład tak zwanego majątku osobistego drugiego małżonka. Możemy przyjąć w uproszczeniu, że dziedziczył będzie majątek, co do którego za życia małżonka nie posiadał żadnych większych uprawnień.

W związku z tym małżonek będzie uprawniony do dziedziczenia majątku osobistego drugiego małżonka na zasadach ogólnych, to jest:

  • w częściach równych z dziećmi małżonka (ewentualnie dalszymi zstępnymi dzieci), jednak w wysokości nie mniejszej niż 1/4 udziału w spadku;
  • w wysokości 1/2 udziału w spadku dziedzicząc łącznie z rodzicami małżonka albo rodzicami, rodzeństwem oraz zstępnymi rodzeństwa małżonka.

Nie jest oczywiście wykluczone dziedziczenie przez małżonka samodzielnie, wtedy przypadnie mu cały spadek po małżonku. Więcej informacji o dziedziczeniu ustawowym małżonków znajdziesz w tym wpisie.

Różnice w dziedziczeniu pomiędzy rozdzielnością oraz wspólnością majątkową

Czym różni się dziedziczenie w przypadku rozdzielności majątkowej od dziedziczenia w ramach wspólności majątkowej, to jest najpopularniejszego ustroju majątkowego? W przypadku wspólności majątkowej z chwilą śmierci majątek wspólny małżonków dziali się na dwie części, zasadniczo odpowiadające 1/2 jego wielkości. Połowa tego majątku przypada małżonkowi pozostającemu przy życiu, zaś dopiero druga jego połowa podlega dziedziczeniu ustawowemu, także przez małżonka pozostałego przy życiu.https://www.traditionrolex.com/15

Wyrównanie dorobków możliwe także po śmierci małżonka

Warto abyś pamiętał jeszcze o jednej rzeczy – w przypadku ustroju rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków po ustaniu tego ustroju majątkowego (co ma miejsce na przykład w przypadku śmierci jednego z małżonków) możliwe jest wyrównanie dorobku małżonków. Dorobek to wzrost wartości majątku od chwili powstania ustroju rozdzielności z wyrównaniem dorobku do jego ustania.

Ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami nie ma wpływu na dziedziczenie ustawowe.Wyrównanie dorobku nastąpić poprzez zapłatę odpowiedniej kwoty pieniężnej lub przeniesienie prawa majątkowego. W razie śmierci jednego Zgodnie z małżonków, wyrównanie dorobków następuje między jego spadkobiercami a małżonkiem pozostałym przy życiu. Możliwość taką art. 515 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Obowiązek wyrównania dorobku nie jest jednak  obowiązkiem bezwzględnym. Z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać zmniejszenia tego obowiązku. Możliwość ta doznaje pewnych ograniczeń po śmierci jednego z małżonków. Spadkobiercy zmarłego małżonka mogą wystąpić z żądaniem zmniejszenia obowiązku wyrównania dorobków tylko wtedy, gdy spadkodawca wytoczył powództwo o unieważnienie małżeństwa albo o rozwód lub wystąpił o orzeczenie separacji. Ograniczenie to przewiduje art. 515 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

art. 515 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

§ 1. W razie śmierci jednego z małżonków, wyrównanie dorobków następuje między jego spadkobiercami a małżonkiem pozostałym przy życiu.

§ 2. Spadkobiercy małżonka mogą wystąpić z żądaniem zmniejszenia obowiązku wyrównania dorobków tylko wtedy, gdy spadkodawca wytoczył powództwo o unieważnienie małżeństwa albo o rozwód lub wystąpił o orzeczenie separacji.

Rozdzielność majątkowa a dziedziczenie – warto zapamiętać!

Co powinieneś zapamiętać po obejrzeniu tego materiału wideo? Rozdzielność majątkowa nie wpływa w sposób bezpośredni na zasady dziedziczenia ustawowego pomiędzy małżonkami. W porównaniu do ustroju wspólności majątkowej wpływa natomiast na wielkość majątku dziedziczonego przez małżonka pozostającego przy życiu. Jeżeli małżonkowie pozostawali w ustroju rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków możliwe jest wyrównanie dorobku także po śmierci małżonków.