Czy przysługuje mi zachowek? Od kogo mogę żądać zapłaty zachowku? To dwa najczęściej powtarzające się pytania dotyczące zachowków. W materiale wideo, który przygotowałem specjalnie dla Ciebie znajdziesz odpowiedź na pierwsze z tych pytań.

Jeżeli masz wątpliwości co do tego od kogo możliwe jest żądanie zapłaty zachowku, zachęcam Cię do zapoznania się z kolejnym wpisem, który umieszczę wkrótce na blogu.

we offer a wide range of the latest and quality look at this.pure hand to create is a major feature of yves saint laurent 70402 fashionable messenger bags watches.

Jeżeli nie możesz obejrzeć nagrania, przeczytaj tekst znajdujący się poniżej. Przygotowałem dla Ciebie transkrypcję mojej wypowiedzi.

Żądać zapłaty zachowku mogą 3 grupy osób

Prawo do zachowku przysługuje osobom najblizszym spadkodawcy m.in. małzonkowi i dzieciom.O tym kto jest uprawniony do otrzymania zachowku stanowi art. 991 § 1 Kodeksu cywilnego. Zachowek należy się zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku na podstawie ustawy, to jest wedle ogólnych reguł dziedziczenia wynikających z Kodeksu cywilnego.

Chodzi tutaj o powołanie do spadku, które wystąpiłoby w tym konkretnym przypadku, a nie jedynie powołanie potencjalnie możliwe – na przykład do zachowku nie będzie uprawniony wnuk spadkodawcy, jeżeli do zachowku jest uprawniony syn spadkodawcy.

Art. 991 Kodeksu cywilnego

§ 1. Zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni – dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach – połowa wartości tego udziału (zachowek).
§ 2. Jeżeli uprawniony nie otrzymał należnego mu zachowku bądź w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny, bądź w postaci powołania do spadku, bądź w postaci zapisu, przysługuje mu przeciwko spadkobiercy roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia

Zstępni, w tym zwłaszcza dzieci i wnuki

Pierwszą z grup uprawnionych do zachowku są zstępni. Zstępni to kolejni potomkowie tej samej osoby: jej dziecko, wnuk, prawnuk, praprawnuk i tak dalej. Stosunek pomiędzy zstępnym oraz daną osobą polega na tym, że ten pierwszy pochodzi od tej drugiej.

Małżonek w separacji nie może żądać zachowku

Do drugiej grupy osób uprawnionych do zachowku należy małżonek spadkodawcy. Pamiętaj jednak, że do dziedziczenia i zachowku nie będzie uprawniony małżonek pozostający w separacji – wynika to z art. 9351 Kodeksu cywilnego.

Art. 9351 Kodeksu cywilnego

Przepisów o powołaniu do dziedziczenia z ustawy nie stosuje się do małżonka spadkodawcy pozostającego w separacji.

Zachowku nie będzie mógł także żądać małżonek, który został wyłączony od dziedziczenia z powodu wystąpienia przez spadkodawcę do sądu o rozwód lub separację z winy małżonka, chyba że takie działanie spadkodawcy nie było uzasadnione. Ograniczenie to przewiduje art. 940 Kodeksu cywilnego.

Art. 940 Kodeksu cywilnego

§ 1. Małżonek jest wyłączony od dziedziczenia, jeżeli spadkodawca wystąpił o orzeczenie rozwodu lub separacji z jego winy, a żądanie to było uzasadnione.
§ 2. Wyłączenie małżonka od dziedziczenia następuje na mocy orzeczenia sądu. Wyłączenia może żądać każdy z pozostałych spadkobierców ustawowych powołanych do dziedziczenia w zbiegu z małżonkiem; termin do wytoczenia powództwa wynosi sześć miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o otwarciu spadku, nie więcej jednak niż jeden rok od otwarcia spadku.

Rodzice mogą żądać zachowku jeżeli nie ma zstępnych

Do trzeciej grupy osób uprawnionych do dziedziczenia należą rodzice spadkodawcy. W pewnym uproszczeniu możemy przyjąć, że rodzice mogą żądać zachowku jeżeli brak jest zstępnych zmarłego spadkodawcy. Rodzice mogą być uprawnieni do zachowku samodzielnie lub wspólnie z małżonkiem spadkodawcy.

Zapamiętaj

Co powinieneś zapamiętać po zapoznaniu się z tym wpisem? Do żądania zapłaty zachowku uprawnione są 3 kategorie osób:

  1. zstępni spadkodawcy;
  2. małżonek spadkodawcy; oraz
  3. rodzice spadkodawcy.

Zapłaty zachowku mogą jednak żądać tylko osoby, które byłyby powołane do dziedziczenia tylko w tym konkretnym przypadku.

Mogą też zachodzić przypadki, w których osoby te nie będą mogły żądać zapłaty zachowku – na przykład z powodu niegodności dziedziczenia lub wydziedziczenia przez spadkodawcę.