W jaki sposób sporządzić testament? To jedno z pierwszych pytań, które zadajesz sobie chcąc uporządkować swoją sytuację majątkową na przyszłość.

Jednym z największych błędów dotyczących sporządzania testamentu jest jego sporządzenie przez więcej niż jedną osobę, zwłaszcza wspólnie przez małżonków.

Dlaczego? Jaki skutek ma testament wspólny testament małżonków? Dowiesz się tego oglądając nagranie wideo, które przygotowałem specjalnie dla Ciebie. Jego przygotowanie zajęło mi sporo czasu, proszę Cię zatem o jego obejrzenie!

Jeżeli nie możesz obejrzeć nagrania, przeczytaj tekst znajdujący się poniżej. Przygotowałem dla Ciebie transkrypcję mojej wypowiedzi.

Czy testament może być sporządzony przez więcej niż 1 osobę? Co to jest testament wspólny?

Nie, testament nie może być sporządzony przez więcej niż jedną osobę. Dlaczego? Dlatego, że zakazuje tego wprost Kodeks cywilny. Stosownie do postanowień art. 942 Kodeksu cywilnego testament może zawierać rozrządzenia tylko jednego spadkodawcy.

Art. 942 Kodeksu cywilnego

Testament może zawierać rozrządzenia tylko jednego spadkodawcy.

Kiedy testament jest testamentem wspólnym?

Testament, który zawiera rozrządzenie więcej niż jednego spadkodawcy jest nazywany testamentem wspólnym. Z praktyki wynika, że takie testamenty sporządzane są najczęściej przez małżonków. W tym momencie można sobie jednak zadać pytanie, co to oznacza, że testament zawiera rozrządzenia tylko jednego spadkodawcy.

Czy chodzi tutaj o sporządzenie testamentu w jednym dokumencie w sensie fizycznym, na przykład poprzez jego własnoręczne spisanie na jednej kartce papieru? A może chodzi o coś innego – o związek zachodzący pomiędzy rozrządzeniami dokonanymi przez więcej niż jedną osobę.

Fizyczny związek pomiędzy oświadczeniami

W prawie polskim nie jest dopuszczalne sporządzenie testamentu wspólnie np. z dzieckiem.Wyobraźmy sobie następującą sytuację. Na jednej kartce papieru zostały własnoręcznie spisane dwa oświadczenia. Mąż przeznacza swój cały majątek dorosłemu synowi, zaś żona nieletniej córce. Każde z tych oświadczeń zostało napisane własnoręcznie przez danego małżonka, zaś pod oświadczeniem umieszczono datę oraz własnoręczny podpis.

W rzeczywistości ta kartka papieru zawiera w sobie dwa różne testamenty, które związane są ze sobą tylko poprzez nośnik materialny, na którym zostały spisane. Z dużym stopniem prawdopodobieństwa możemy przyjąć, że takie oświadczenia nie zostaną uznane za testament wspólny.

Prawny związek pomiędzy oświadczeniami

Z drugiej strony, spotykane są testamenty, w których małżonkowie składają wspólnie jedno oświadczenie, w którym rozporządzają całym swoim majątkiem na rzecz określonej osoby, zaś oświadczenie to podpisywane jest przez nich wspólnie.

Może także wystąpić sytuacja, w której małżonkowie składają co prawda dwa oświadczenia – mąż przeznacza majątek na rzecz jednej osoby, żona na rzecz tej samej lub innej osoby, przy czym podpisują te oświadczenia razem na końcu dokumentu.

W takich przypadkach związek pomiędzy oświadczeniami złożonymi przez różne osoby jest znacznie większy niż samo umieszczenie oświadczeń na jednej karcie papieru. Takie testamenty najprawdopodobniej zostaną uznane za testamenty wspólne.

Skutek testamentu wspólnego

Jaki jest skutek sporządzenia testamentu wspólnego – to jedno z najistotniejszych pytań, które możesz sobie zadawać mając do czynienia z takim testamentem. Odpowiedź na to pytanie jest prosta – testament wspólny jest nieważny. Nie będzie on brany pod uwagę przy ustalaniu osób uprawnionych do dziedziczenia.